The canvas element is not supported by your browser!

Algemene voorwaarden

Rocks and Clocks is aangesloten bij de Nederlandse Juweliers en Uurwerkenbranche en de Federatie Goud & Zilver. Deze organisaties werken als branchegericht verlengstuk van de consumentenbond.

Bij het opstellen van de Algemene voorwaarden heeft Rocks and Clocks zich geconformeerd aan de richtlijnen van:

 • Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER)
 • Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL)
 • Relevante Europese en Nederlandse wet- , regelgeving

De Algemene Voorwaarden van Rocks and Clocks bepalen onder andere dat de aangeboden producten en/of diensten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven en gefotografeerd. Bovendien moet voor u als klant duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als u op het aanbod ingaat. Dit betreft de prijs (art.7), de zichttermijn (art.5), de wijze van betaling (art.13) en de verzendkosten.

Zichttermijn en uitzonderingen
De Algemene Voorwaarden die Rocks and Clocks kent met betrekking tot de zichttermijn voor consumenten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening (art. 5, lid 3). Zo geldt de wettelijk erkende zichttermijn van veertien (14) werkdagen bijvoorbeeld niet voor maatwerkproducten. Ook producten die op uw verzoek bewerkt zijn, bijvoorbeeld een ring waarvan de maat is aangepast, zijn uitgesloten van een zichttermijn. Wanneer u als klant gebruik maakt van het recht een product terug te sturen, wordt het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan u terugbetaald.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
 • Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
 • Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de Nederlandse Juweliers - en Uurwerkenbranche
 • Consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
 • Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
 • Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Geschillencommissie: de Geschillencommissie Nederlandse Juweliers- en uurwerkenbranche;
 • Werkdagen webshop: maandag tot en met vrijdag.
 • Openingstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag van 12.00 uur tot en met 17.30 uur

Artikel 2 - Identiteit Bezoekadres & Winkel:

Rocks and Clocks V.O.F. hierna te noemen Rocks and Clocks
Molenstraat 3
2513 BH Den Haag
M 0031(0)6 26542775

T 0031(0)70 3225907
e-mail info@rocksandclocks.com
K.v.K. 27293627
Postadres:
Postbus 82012
2508 EA DEN HAAG

Artikel 3 - Algemene voorwaarden

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking. 
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welke communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt. 
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

 • De aangeboden goederen en diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 • Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
 • Het is voor de consument niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.
 • Als door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
 • Indien door Rocks and Clocks voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de consument, dient Rocks and Clocks te beschikken over voorafgaande toestemming van de consument.

Artikel 5 - Zichttermijn

 • Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument,tenzij anders overeengekomen is conform lid3
 • Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 • Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - goederen dienen te worden geretourneerd in de staat waarin zij zijn ontvangen, indien er onderdelen zijn gewijzigd of verdwenen (b.v. diamanten) is retournering niet mogelijk.

Rocks and Clocks
Postbus 82012
2508 EA Den Haag
De consument krijgt op het postkantoor een strookje met daarop een verzendnummer. Dit nummer geldt als bewijs dat de consument een pakje verzonden heeft. Zonder verzendnummer kan Rocks and Clocks de verzekering van het pakje niet op zich nemen. 

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

 • Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn van veertien (14) werkdagen als ontbindende voorwaarde.
 • Het staat Rocks and Clocks vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
 • Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaats vinden.
 • Rocks and Clocks treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 • Rocks and Clocks kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Rocks and Clocks is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal Rocks and Clocks de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
 • Rocks and Clocks zal tevens bij de uitvoering van de overeenkomst aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b) het geografische adres van de vestiging van Rocks and Clocks waar de consument met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 - De prijs

 • Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
 • Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij: 
  a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

Artikel 8 - Conformiteit

Rocks and Clocks staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 9 - Garantie

 • Een eventueel door Rocks and Clocks als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
 • Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens Rocks and Clocks kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Rocks and Clocks verleende garantie. 

Artikel 10 - De bestelling

 • Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Rocks and Clocks en de consument anders is overeengekomen.
 • Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
 • In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Rocks and Clocks hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van Rocks and Clocks houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt. 

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling

 • Rocks and Clocks zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Rocks and Clocks geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 • Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Rocks and Clocks zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Rocks and Clocks.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Rocks and Clocks, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 12 Levering

 • De door Rocks and Clocks opgegeven levertijd van tien (10) werkdagen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 • De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 13 - Betaling

 • De door de consument verschuldigde bedragen dienen op moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Rocks and Clocks te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft Rocks and Clocks behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Rocks and Clocks en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen de consument en over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Rocks and Clocks te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Nederlandse Juweliers-en uurwerkenbranche.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Rocks and Clocks is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 • Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Rocks and Clocks aan deze keuze gebonden. Wanneer het bedrijf dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Rocks and Clocks schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt het bedrijf de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Rocks and Clocks gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 15 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen

 • De Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van Rocks and Clocks tegenover de consument, hem opgelegd door de Geschillencommissie in een bindend advies, overnemen indien dit bedrijf deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; één en ander tenzij Rocks and Clocks dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
 • Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Juwelier- en Uurwerkenbranche. 

Artikel 16 - Wijziging van de voorwaarden

 • Rocks and Clocks zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met De Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Consumentenbond.
 • Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.